skip to Main Content

Vedtatt av sentralstyret i Norges Korforbund 12. oktober 2014. Endret 27. september 2015, 16. august 2018 og 14. juni 2022.

1. Om ordningen

Tilskuddsordningen forvaltes av Norges Korforbund etter årlig søknad og rapport til Kulturdepartementet. Midlene kommer fra overskuddet av tippemidler til kulturformål.

2. Formål

Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Ordningen skal bidra til å høyne det kunstneriske nivået for de kor som får støtte, og bidra til å gi publikum gode og varierte konsert- og musikkopplevelser.

3. Hvem kan søke?

Støtteordningen gjelder alle etablerte kor eller vokalensembler registrert i Norge, og som produserer og framfører kormusikk på et særlig høyt kunstnerisk nivå. Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret, noe som innebærer at de har en demokratisk struktur og er medlemsstyrt. Kor eller vokalensembler der sangerne har et ansettelsesforhold eller mottar honorar på et profesjonelt nivå fra eget kor eller ensemble, faller utenfor ordningen.

4. Utlysning og frister

Midlene blir utlyst én gang per år medio september, med søknadsfrist 15. november.

5. Hva gis det støtte til?

Det kan søkes om støtte til korets kunstneriske produksjon og allmenne formidling, herunder kostnader ved drift og administrasjon. Støtten gis for det påfølgende kalenderår.

6. Krav til søknaden

Søker skal bruke elektronisk søknadsskjema på www.aktivitetsmidler.no. Søknaden skal i tillegg dokumentere følgende i et eget vedlegg:

 • Oversikt over ansvarlige for kunstnerisk og administrativ drift.
 • Aktivitetsplan for søknadsåret.
 • Budsjett og finansieringsplan for søknadsåret.
 • Regnskap for foregående år (kreves ikke om dette allerede er sendt inn i forbindelse med rapportering for foregående år).
 • Inntil tre lydfiler av koret. Ett av opptakene skal være et direkte og uredigert opptak av koret eller vokalensemblet samlet, og som er gjort etter 15. november året før søknaden. De resterende lydfilene kan ha opptak som er inntil to år gamle.

For kor og ensembler der det visuelle er en viktig del av det kunstneriske, kan man i søknaden legge ved lenker til videoopptak på nettet (YouTube, Vimeo, etc.).

Søknaden skal innen fristen sendes inn elektronisk. Vedlegg sendes på følgende måter:

a) Per post til: Norges Korforbund, Akersgata 45, 0158 Oslo. Lydfiler lagres på USB-minnepinne eller CD/DVD.
b) Per e-post til: post@aktivitetsmidler.no. Dokumenter skal være skannet i PDF-format.

Ufullstendige søknader, samt søknader per post eller e-post, blir ikke behandlet av utvalget.

7. Vurderingsutvalg

Søknadene behandles av et utvalg med høy musikk- og kulturfaglig kompetanse. Utvalget består av leder, nestleder og tre medlemmer. Tildelinger avgjøres ved avstemming. Minimum tre medlemmer må være til stede for å kunne fatte vedtak. Ved stemmelikhet har leder, eller nestleder ved leders fravær, dobbeltstemme.

Administrasjonen i NK oppnevner utvalget, har sekretariatsfunksjonen og oppnevner en fast saksbehandler fra NK som møter i utvalget. Andre kor- eller musikkorganisasjoner kan foreslå kandidater til utvalget. Medlemmene skal opptre uavhengig av sin eventuelle organisasjonstilknytning. Leder for utvalget kan ikke være tillitsvalgt eller ansatt i en kororganisasjon. Ved sammensetting av utvalget bør det tas hensyn til geografisk tilhørighet, kjønn og alder. Medlemmene oppnevnes for fire år. Ved første utnevnelse velges leder og ett medlem for to år.

8. Kriterier for tildeling av midler

I vurderingen av søknadene skal følgende forhold vurderes:

 • Korets vokale og kunstneriske kvalitet.
 • Korets musikalske profil og målsettinger.
 • Korets utvikling over tid og omfang av aktivitet og konserter.
 • Korets evne til både å initiere og gjennomføre planlagte prosjekter.
 • Omfanget av samarbeidsprosjekter med både profesjonelle og frivillige aktører innen musikk- og kulturfeltet.
 • Kvaliteten ved drift og administrasjon, jf. regnskap for foregående år.
 • Korets totale økonomi, herunder om søker mottar annen statlig støtte.

Tilskuddet fastsettes etter en helhetlig, skjønnsmessig vurdering av utvalget. Tilskuddet gjelder for ett år.

9. Saksbehandling og klage

Tilskuddets størrelse, krav til rapportering og øvrige betingelser meddeles tilskuddsmottaker i et tilsagnsbrev. Avslag blir kun begrunnet når det er feil eller mangler ved søknaden. Det må påregnes en saksbehandlingstid på ca. to måneder før svar på søknaden foreligger. Tildelingene blir offentliggjort så snart disse er klare.

Vedtak fra utvalget kan påklages, men dette gjelder kun om søker mener det er begått saksbehandlingsfeil. Klage på det faglige eller kunstneriske skjønn er unntatt klagerett. En eventuell klage skal være skriftlig og må sendes Norges Korforbund innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klageinstans er sentralstyret i Norges Korforbund.

10. Utbetaling og rapportering

Syttifem prosent av tilskuddet utbetales omgående etter at søker har sendt inn en skriftlig anmodning, der betingelsene i vedtaket blir akseptert. Det resterende tilskuddet blir utbetalt etter innsendt rapport, som skal sendes Norges Korforbund innen 1. april året etter tilskuddsåret. Det skal benyttes eget rapporteringsskjema som skal være underskrevet av søker. Er det behov for forlenget rapporteringsfrist må dette avklares med Norges Korforbund.

Om forutsetningene for tildelingen endres vesentlig i løpet av tildelingsperioden, skal dette tas opp med Norges Korforbund for å få avklart om prosjektet fremdeles er berettiget til tilskudd.

Dersom rapporteringsfristen ikke overholdes og/eller prosjektet er vesentlig endret uten at dette er godkjent av Norges Korforbund, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt samt siste del av tilskuddet kan holdes tilbake. Slike midler vil overføres til nye søkere.

Back To Top