skip to Main Content

Retningslinjer Konsertstøtte

​Fastsatt av sentralstyret i Norges Korforbund 4. juni 2010. Revidert 22. september 2011, 15. august 2018, 17. november 2018 og 14. juni 2022.

1. Om ordningen

Tilskuddsordningen forvaltes av Norges Korforbund etter årlig søknad og rapport til Kulturdepartementet. Midlene kommer fra overskuddet av tippemidler til kulturformål.

2. Formål

Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling for det enkelte kor, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

 1. Målgruppe

Ordningen retter seg mot alle kor eller andre arrangører av korkonserter i Norge. Det er ikke krav om medlemskap i en kororganisasjon for å kunne motta støtte.

 1. Hva kan det søkes støtte til?

Det kan søkes om støtte til konsertvirksomhet og andre prosjekter som omfatter framføring av levende kormusikk der eksterne profesjonelle instrumentalister eller sangere medvirker. Med profesjonelle menes personer enten med relevant utøvende høyskole- eller universitetsutdanning eller yrkesmusikere/artister som har musikk som hovedinntektskilde.

Når særlige kunstneriske hensyn tilsier det, kan det gis støtte til konserter i samarbeid med andre eksterne profesjonelle aktører som medvirker under selve konserten.

Ordningen støtter enkelttiltak og konsertserier. Maksimalt søknadsbeløp er 70 000 kroner. Det gis ikke tilskudd til konserter i utlandet. Seminar og kursvirksomhet støttes kun når det er relevant i forhold til en konsert det er søkt støtte til.

Det gis ikke støtte til drift av institusjoner og organisasjoner eller innkjøp av utstyr. Med drift menes utgifter som ville eksistert uavhengig av tiltaket. Honorar eller lønn til egen dirigent er som hovedregel å regne som en del av driftsutgiftene i et kor. Det gis ikke støtte til konserter som er avsluttet før den aktuelle søknadsfristen.

 1. Krav til søknaden og frister

Søker skal bruke et digitalt søknadsskjema som ligger på www.aktivitetsmidler.no. I særlige tilfeller kan søker, etter avtale med NK, sende inn tilleggsinformasjon per post eller e-post. Søknader sendt kun per brev eller e-post blir avvist.

Det er to søknadsfrister i året: 15. mars og 15. september (kl. 23.59 begge dager). Søknader sendt etter fristen blir avvist. Det skal kun være ett konsertprosjekt i hver søknad, og samme søker kan sende inntil to søknader per søknadsrunde.

6. Saksbehandling og utvalg

Søknadene behandles av et utvalg på fire medlemmer med høy musikk- og kulturfaglig kompetanse. Administrasjonen i NK har sekretariatsfunksjonen og oppnevner en fast saksbehandler som medlem i utvalget. De tre andre medlemmene oppnevnes slik:

 • NK oppnevner ett medlem for ett år
 • To andre kororganisasjoner oppnevner hvert sitt medlem til utvalget for ett år. En av disse oppnevner for et halvt år ved førstegangs oppnevnelse i 2019). Oppgaven sirkulerer mellom Norges kirkesangforbund, Ung kirkesang, Ung i kor, Norsk sangerforum og Norsk sangerforbund. NK fastsetter prosedyre.

Medlemmene skal opptre uavhengig av sin organisasjonstilknytning.

Endelig vedtak gjøres av generalsekretæren i NK, etter innstilling fra utvalget. Betingelser for tilskudd og rapportering fastsettes i et tildelingsbrev. Tildelingene blir også kunngjort på www.aktivitetsmidler.no så snart disse er klare.

Det må påregnes en saksbehandlingstid på cirka seks uker før svar på søknaden foreligger.

 1. Kriterier for tildeling

For å avgjøre om en søknad er støtteberettiget eller ikke, skal utvalget legge vekt på følgende:

 • At søknaden fyller inngangskriteriene for å kunne realitetsbehandles.
 • At innholdet i søknaden i tilstrekkelig grad gir grunnlag for en faglig vurdering.
 • I hvilken grad prosjektet kan bidra til å oppnå formålet i punkt 2.
 • Prosjektets kunstneriske idé (innhold, omfang, substans, variasjon, originalitet, mv.).
 • Søkers økonomiske behov for å kunne realisere prosjektet.

Tilskuddets størrelse fastsettes skjønnsmessig av utvalget.

Avslag eller redusert tilskudd skal vurderes dersom søker har mottatt Produksjons- og driftsstøtte, fra Aktivitetsmidler for kor, for den perioden konserten finner sted. Det samme gjelder dersom søker har fått annen statlige finansiering av sin aktivitet og drift.

 1. Klageadgang

Vedtak kan påklages til Norges Korforbunds styre, men dette gjelder kun om søker mener det er begått saksbehandlingsfeil. Klage på det faglige eller kunstneriske skjønn er unntatt klagerett. En eventuell klage skal være skriftlig og må sendes NK innen tre uker etter at vedtaket er mottatt.

 1. Rapportering og utbetaling

Rapport skal sendes NK senest åtte uker etter at tiltaket er gjennomført. Det skal benyttes eget skjema som lastes ned fra aktivitetsmidler.no, og det skal være signert av ansvarlig kontaktperson. Rapporten skal dokumentere at konserten er gjennomført, og skal inneholde en kort evaluering av prosjektet, regnskap og evt. program og presseomtale. Innvilget støtte blir utbetalt etter at rapport er godkjent.

Er det behov for forlenget rapporteringsfrist må dette avklares med NK. Om prosjektet endres vesentlig i forhold til innholdet i søknaden, skal dette godkjennes av Norges Korforbund før konserten finner sted for å få avklart om prosjektet fremdeles er berettiget til støtte.

Dersom rapporteringsfristen ikke overholdes og/eller prosjektet er vesentlig endret uten at dette er godkjent på forhånd, kan tilskuddet trekkes tilbake.

Back To Top