skip to Main Content
Foto: Martin Borgnes

Aktivitetsmidlene tildeles over statsbudsjettet og finansieres via overskuddet fra Norsk Tipping (tippemidlene). Ordningen administreres av Norges Korforbund, som søker og rapporterer til Kulturdepartementet. Midlene er fordelt på to støtteordninger: Konsertstøtte og Produksjons- og driftsstøtte til kor. ALLE kor kan søke på disse to tilskuddsordningene, uavhengig om man er organisert i et forbund eller ikke. 

Rammen for tilskuddet i 2023 var 12 700 000 kroner, som er fordelt på to ulike tilskuddsordninger: Produksjons- og driftsstøtte til kor og Konsertstøtte. Noe av midlene går også til administrasjon (utvalg, saksbehandling og regnskap). Norges Korforbund har søkt Kultur- og likestillingsdepartementet om 13,9 millioner for 2024. Svar på søknad kommer i mai i forbindelse med regjeringens fordeling av overskuddet fra tippemidlene.

Kontakt
Norges Korforbund
Akersgata 45
0158 Oslo
Telefon 22 39 68 50​
post@aktivitetsmidler.no

Ansvarlig
Martin Borgnes
spesialrådgiver

Evaluering

Aktivitetsmidler for kor ble i 2014 evaluert av Oxford Research på oppdrag fra Kulturdepartementet og Norsk kulturråd. Evalueringen trekker den hovedkonklusjonen at Norges Korforbunds forvaltning av midlene fremstår som ryddig, oversiktlig og i tråd med formålet. Både kor som har fått støtte og de som har fått avslag opplever ordningen som viktig. Et annet viktig funn er at søknadsbehandlingen fungerer tilfredsstillende og at midlene fordeles mer eller mindre likt i forhold til søkers organisasjonstilhørighet, noe som betyr i praksis at det ved tildelingene ikke tas hensyn til om koret er organisert eller eventuelt hvilket korforbund man er tilknyttet. Rapporten kan leses i sin helhet hos Norsk kulturråd.

Back To Top