skip to Main Content

TILTAK PÅ GRUNN AV COVID-19

Hvis det er behov for å endre, utsette eller i verste fall avlyse konserten man har fått tilskudd til, så fins det et eget søknads- og meldingsskjema for dette.

  • Endring: endringer av tid, sted, repertoar, samarbeidspartnere, etc.
  • Utsettelse: Konserter som utsettes på grunn av COVID-19-restriksjoner må være gjennomført i løpet av de to påfølgende kalenderårene. Det vil si at tildelinger som er gjort i 2020 ikke kan utsettes til 2023, men må være gjennomført i perioden 2020-2022.
  • Avlysning: Hvis man må avlyse konserten må man gi oss beskjed om det slik at saken kan avsluttes.

Her kommer du til søknads- og rapporteringsskjemaet.

RAPPORT GJENNOMFØRTE KONSERTER

Tildelt beløp utbetales etter at konserten er gjennomført og rapport er sendt Norges Korforbund og godkjent. Søker skal rapportere på fastsatt skjema innen åtte uker etter at prosjektet er avsluttet. Større endringer av prosjektet skal godkjennes før gjennomføring og rapportering.

Skjemaet skal underskrives av ansvarlig søker og sendes på e-post sammen med følgende dokumentasjon:

  • kort redegjørelse/evaluering av prosjektet
  • regnskap (konsertstøtten må være spesifisert som egen post)
  • program/avisomtale eller annen dokumentasjon.

For gjennomførte konserter i etter 12. mars 2020 skal rapporten sendes på e-post. Skjemaet må lastes ned og signeres, og skannes sammen med vedlegg i PDF-format og sendes til post@aktivitetsmidler.no. Aller helst ser vi at dette samles i ett dokument. 

Eventuelt store avvik fra søknaden, både for program og budsjett, må begrunnes særskilt. Husk å skriv eventuelle endringer av allerede innsendt informasjon om søker (kontaktperson, kontonummer, telefon, etc.). Dersom frister som er satt ikke overholdes, kan støtten trekkes. Er det behov for forlenget frist må dette avklares med Norges Korforbund.

På linken under kan man åpne rapporteringsskjemaet (åpnes i et nytt vindu i nettleseren). Dette må skrives ut lokalt, underskrives og sendes Norges Korforbund sammen med dokumentasjonen.

Rapportskjema-konsertstøtte-regnskap-2021

Alternativt sender per post:

Norges Korforbund​
Akersgata 45
0158 OSLO

Merkes «Konsertstøtte». Ikke send rapport rekommandert.

Back To Top