skip to Main Content

Tildelt beløp utbetales som hovedregel etter at prosjektet er gjennomført og rapport er sendt Norges Korforbund og godkjent. Søker skal rapportere på fastsatt skjema innen åtte uker etter at prosjektet er avsluttet. Større endringer av prosjektet skal godkjennes før gjennomføring og rapportering.

Skjemaet skal underskrives av ansvarlig søker og sendes per post (ikke e-post) sammen med følgende dokumentasjon:

  • kort redegjørelse/evaluering av prosjektet
  • regnskap (konsertstøtten må være spesifisert som egen post)
  • program/avisomtale eller annen dokumentasjon.

Eventuelt store avvik fra søknaden, både for program og budsjett, må begrunnes særskilt. Husk å skriv eventuelle endringer av allerede innsendt informasjon om søker (kontaktperson, kontonummer, telefon, etc.). Dersom frister som er satt ikke overholdes, vil støtten som hovedregel trekkes. Er det behov for forlenget frist må dette avklares med Norges Korforbund.

Tiltak i koronatiden: Hvis det er behov for å endre, utsette eller i verste fall avlyse konserten, fins det en egen kompensasjonsordning for dette. Her kan du lese mer og søke.

​​På linken under kan man åpne rapporteringsskjemaet (åpnes i et nytt vindu i nettleseren). Dette må skrives ut lokalt, underskrives og sendes Norges Korforbund sammen med dokumentasjonen.

Klikk her for å laste ned rapportskjemaet (åpnes i ny fane)

OBS: For gjennomførte konserter i etter 12. mars 2020 kan rapporten sendes på e-post. Skjemaet må lastes ned og signeres, og skannes sammen med vedlegg i PDF-format og sendes til post@aktivitetsmidler.no. Aller helst ser vi at dette samles i ett dokument. 

Alternativt sender per post til:

Norges Korforbund​
Karl Johans gate 16B
0154 OSLO

Merkes «Konsertstøtte». Ikke send rapport rekommandert.

Back To Top