skip to Main Content

Søknadsfrist
15. mars og 15. september

Søknad skal være sendt inn elektronisk per disse datoene inne kl. 24.00. Søknader som sendes inn etter fristen vil bli avvist.

Hvem kan søke?
Alle arrangører av korkonserter hvor det samarbeides med eksterne profesjonelle musikere eller sangere.

Hvordan søke?
Alle søkere benytter det elektroniske søknadsskjemaet på disse nettsidene. Om man glemmer å fylle ut obligatoriske felter vil disse stå markert med rødt og man kommer ikke videre.

​Ønsker du å få en oversikt over alle spørsmålene i skjemaet før du begynner, finner du det på denne siden.

Når skjemaet er sendt inn vil man få beskjed om at søknaden er mottatt, og samtidig får man en kvittering på e-post med alt man har sendt inn. Oppdager du noe feil, ta kontakt med oss.

Se ellers retningslinjene for ytterligere detaljer rundt søknadsprosessen.

Når får man svar?
Saksbehandlingstiden er ca. 6 uker etter fristen. Alle søkere får svar. Oversikt over tildelte midler blir også lagt ut på disse nettsidene under Tildelinger.

Når utbetales støtten?
Tildelt beløp utbetales etter at prosjektet er gjennomført og rapport er sendt Norges Korforbund og godkjent. Søker skal rapportere på fastsatt skjema innen åtte uker etter prosjektslutt. Skjemaet skal underskrives av ansvarlig søker og sendes sammen med annen dokumentasjon per post (se menypunkt Rapportering).

Hvordan forholde seg til avslag?
Det blir ved hver fordeling søkt om ca. seks ganger mer enn det som kan fordeles. Det er derfor hard konkurranse om midlene og mer enn halvparten får avslag. Noen får avslag av rent formelle årsaker, som for sent innsendt søknad, mens de fleste avslag bygger på faglig skjønn. Formål, kvalitet på søknaden, prosjektets innhold, økonomi og en helhetlig vurdering er her stikkord.

Det er klageadgang om man mener det er begått saksbehandlingsfeil, ikke på skjønnsbasert avslag. Korforbundets styre er klageinstans. Vi har ikke kapasitet til å faglig begrunne hvert avslag; om vi mener prosjektet var for dårlig utviklet, om det lå i en gråsone ift. retningslinjene, om budsjettet tilsier at man ikke trenger penger, om de profesjonelle ikke kan sies å være det, etc. Ønsker man likevel en uformell tilbakemelding på avslaget, kan man ta kontakt.

Det er ingenting i veien for å søke på nytt på samme prosjekt, men det lønner seg selvfølgelig da å jobbe med å forbedre søknaden.

Back To Top