skip to Main Content

Høsten 2018 sendte Norges Korforbund ut forslag til nye retningslinjer for Konsertstøtten. De nye retningslinjene ble vedtatt på sentralstyremøte i Norges Korforbund 17. november 2018.

Det er mange redaksjonelle endringer og språklige forbedringer som vi ikke ser behov for å gjennomgå her. De viktigste endringene er som følger:

I punkt 4 åpnes det nå for at utvalget i særlige tilfeller kan støtte konserter der et kor samarbeider med andre samarbeidspartnere enn instrumentalister og/eller sangere. Det kan være en ekstern dirigent (ikke korets egen dirigent), en forfatter, en lys- eller lydkunstner, dansere, mv. Forutsetningen er at disse medvirker under konserten; det vil altså ikke være nok å bruke f.eks. en sangpedagog, regissør eller scenograf i forkant av en konsert. Vi ser at det i en del tilfeller kan være spennende prosjekter mellom kor og f.eks. skuespillere som burde kunne tildeles støtte.

Kravet i punkt 4 om at søkeren «som hovedregel skal holde til i regionen der arrangementet skal finne sted» er tatt ut. Denne er erstattet med en bestemmelse om at det ikke gis støtte til konserter i utlandet. Vi mener det er greit med tilskudd til et kor som holder konserter i andre regioner enn sitt eget, såfremt det er koret som står som arrangør. Det kan være konsert på hjemstedet pluss et annet sted, og ofte i samarbeid mellom orkester og flere kor/prosjektkor.

I punkt 6 er det tatt inn en hjemmel for at utvalget kan avslå eller redusere tilskuddet til søkere som allerede har fått Produksjons- og driftsstøtte under aktivitetsmidlene. Dette er bl.a. et tilskudd som er ment for produksjoner, som konserter. Å ikke ta hensyn til dette vil være indirekte å dobbeltfinansiere disse konsertene fra samme potten, og det mener vi er dårlig ressursutnyttelse og lite rettferdig i forhold til de amatørkor som ikke har andre nasjonale støtteordninger for sine produksjoner.

Under punkt 7 «Saksbehandling» foreslås det å utvide utvalget til fire personer, der to av medlemmene oppnevnes på rundgang av Ung i kor, Norsk sangerforum, Norges kirkesangforbund, Ung kirkesang og Norsk sangerforbund. Disse oppnevner medlemmer for ett år av gangen, dvs. for to tildelingsrunder. Norges Korforbund har fast utvalgsmedlem og oppnevner et fagmedlem for ett år av gangen. Ved å skape overlapp ved oppstart, vil vi sikre at utvalget alltid har 2-3 personer som var med ved forrige tildeling, jf. punkt 5. Dette gir erfaringsoverføring samtidig som man over tid få stor variasjon i fagkompetanse, sjangerkunnskap og interesseområder innen kor. Det er videre en fordel med flere i utvalget i tilfeller der noen av medlemmene melder seg inhabil overfor en søker. Ulempen med utvidelsen er at det vil bli vanskeligere å samle utvalget og det blir noe mer ressurskrevende administrasjon.

For ytterligere informasjon, ring Martin Borgnes i Norges Korforbund, sentralbord 22 39 68 50.

Back To Top