skip to Main Content

I forbindelse med vår søknad om Aktivitetsmidler for kor til Kultur- og likestillingsdepartementet i desember 2023, har Korforbundet søkt om en økning på 6 millioner kroner. Her kan du lese hvorfor vi mener dette er viktig:

ARGUMENTASJON ØKNING AKTIVITETSMIDLER I 2025

Vi har forståelse for at vi står i en krevende tid, men vi vet også at korsang bidrar til forening på tvers av alder, kjønn, etnisitet, seksuell orientering og sosial status. Dette er helt i tråd med regjeringens overordnede mål. For å komme inn i en god spiral trenger korene støtte slik at de opplever en større økonomisk trygghet. Aktivitetsmidler for kor hjelper mange kor til å planlegge konserter med høyere kvalitet, som igjen kan gi økt tilstrømming av nye kormedlemmer, mere publikum og høyere billettinntekter på konsertene. Samspillet mellom det profesjonelle og det frivillige kulturlivet styrkes. Dette er også en av de fire pilarene i Regjeringens kulturfrivillighetsstrategi (2023-2025) Rom for deltakelse: «Regjeringen vil legge til rette for et kontinuerlig samspill mellom den profesjonelle og frivillige kulturen»» (s.6). Aktivitetsmidler for kor og Konsertstøtten er øremerkede midler som nettopp bidrar til å oppfylle dette politiske målet. En ny undersøkelse viser at svært mange flere kunne tenke seg å synge i kor, så dersom forholdene legges godt til rette kan nye kor oppstå og flere vil kunne nyte godt av fellesskapet og gleden som kommer med det å synge i et kor.

I 2023 fikk Norges Korforbund inn 844 søknader på Konsertstøtte, fordelt på to tildelingsrunder. Det ble søkt om en finansiering på 30,2 millioner kroner. Det ble tildelt 6,2 millioner til 393 prosjekter. Av de som fikk tilskudd, har i dag 151 rapportert og fått utbetalt tilskuddet. Disse konsertene har et samlet underskudd på -735 000 kroner. Ser man på 2022 med samme blikk, har 361 av 365 rapportert, med et samlet underskudd på -1,9 millioner kroner. Dette gjelder kun de som fikk tilskudd; alle som fikk avslag har vi ikke oversikt over, og kan man jo anta at underskuddene er enda høyere her.

Produksjons- og driftsstøtte (POD) fra Aktivitetsmidler for kor gir flere kor mulighet til å jobbe på et høyere musikalsk og kunstnerisk nivå. Også her ville en økning gjort at flere kor ville hatt mulighet til dette. Det var 71 kor som søkte om POD for 2023, og det ble søkt om 17,4 millioner. Det ble fordelt 5,5 millioner til 45 mottakere.

Samlet for Aktivitetsmidler for kor ble det for 2023 søkt om 47,6 millioner, og det ble tildelt 11,7 millioner. Selv om det reelle behovet for finansiering nok er noe lavere enn de 47, viser dette likevel et enormt gap mellom forventinger til ordningene og tilgjengelige ressurser. Dette er frustrerende først og fremst for alle som søker på ordningen, fordi de stort sett får avslag på grunn av lite midler, og ikke fordi søknaden var dårlig eller falt utenfor ordningene. Men det er også frustrerende for oss som forvalter, som ikke kan møte behovene hos alle de frivillige korene som lager flotte korkonserter rundt i det ganske land. Dette er bakgrunnen for at vi ber om en økning av den totale tildelingen fra KUD på 6 millioner kroner. Samlet sett skulle det, men indeksregulert tildeling i 2024, bli noe over 19 millioner fra tippemidlene i 2025.

Back To Top